Επιστροφές προϊόντων

Υπαναχώρηση

Ο πελάτης της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγοραπωλησία αζημίως και αναιτιολογήτως εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του πωληθέντος αγαθού. Για την απόδειξη της εμπρόθεσμης ενέργειας φυλάξτε το αποδεικτικό παραλαβής του δέματος.

Η δήλωση υπαναχώρησης πραγματοποιείται με την συμπλήρωση και αποστολή της ακόλουθης φόρμας ….. εντός της ανωτέρω 14ήμερη προθεσμίας. Για να επιφέρει τα αποτελέσματα της η εν λόγω υπαναχώρηση θα πρέπει να επιστραφεί το πωληθέν προϊόν στην αρχική κατάσταση και συσκευασία, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός (5) πέντε ημερών από την αποστολή της επιστολής υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η εταιρία μας εκτελέσει εσφαλμένα κάποια παραγγελία όπως παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολικώς ή μερικώς, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, είτε να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος ή την αποστολή άλλου μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, δεν επιστρέφονται μετρητά αλλά η επιστροφή γίνεται μέσω της Τράπεζας Eurobank στην πιστωτική σας κάρτα.